Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Departament  > Preguntes i respostes  > Inspecció de Treball  > Inspecció i procediment
 

Inspecció i procediment

 

Vull posar una denúncia contra la meva empresa però no m'atreveixo per por que aquesta pugui prendre represàlies contra mi. Puc denunciar anònimament?

D'acord amb el que disposa l'article 13.2 de la Llei 42/1997, de 14 de novembre, ordenadora de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, no es tramitaran les denúncies anònimes. La presentació per escrit de la denúncia i la identificació de la persona que denuncia és necessària a fi de remetre-li l'informe sobre les actuacions de comprovació i mesures administratives dutes a terme amb relació als fets denunciats, així com per aclarir o completar determinats aspectes de la denúncia; tot això, sense perjudici de la possibilitat del/de la denunciant de sol·licitar cita amb l'actuant.

El personal inspector i subinspector considera confidencial l'origen de les denúncies, ja que és obligatori preservar la identitat de les persones denunciants vers les empreses objecte d'inspecció.

No obstant això, qui vulgui informar d'alguna irregularitat laboral, pot també fer servir l'anomenada "Bústia Col·labora". Es tracta d'un formulari breu que poden omplir i enviar telemàticament des de la página web de la Inspecció de Treball de Catalunya, sense indicar cap dada personal. La informació enviada a través d'aquesta bústia no els dóna dret a rebre cap informe de resposta de la Inspecció, atès que es tracta, estrictament, d'un instrument de col·laboració en la planificació de les tasques inspectores.

 


Quines actituds poden considerar-se obstrucció a l'activitat inspectora?

Es consideraran obstruccions a la tasca inspectora les accions o omissions que pertorbin, retardin o impedeixin l'exercici de les funcions que s'encomanen als inspectors de Treball i Seguretat Social i als subinspectors d'Ocupació i Seguretat Social en ordre a la vigilància del compliment de les disposicions legals i els convenis col·lectius.

Aquestes accions o omissions es qualifiquen com a greus excepte en els supòsits considerats expressament com a lleus o molt greus (article 50.2 Reial decret legislatiu 5/2000). Aquests supòsits excepcionals són els següents:

 1. Infraccions considerades com a lleus
  • El retard en el compliment de les obligacions d'informació, comunicació o compareixença, llevat que aquestes obligacions siguin requerides en el curs d'una visita de la inspecció i es refereixin a documents o informació que calgui fer o facilitar al centre de treball.
  • La falta del Llibre de Visites al centre de treball. 

 2. Infraccions considerades com a molt greus:
  • Les accions i omissions de l'empresari/ària, els representants de l'empresa o les persones del seu àmbit organitzatiu que tinguin per objecte impedir l'entrada o permanència en el centre de treball dels inspectors o subinspectors. També, la negativa a identificar-se o a identificar o donar raó de les persones que es trobin en el centre realitzant qualsevol activitat.
  • La coacció, amenaça o violència vers els inspectors o subinspectors, així com la reiteració en les conductes d'obstrucció qualificades com a greus.
  • L'incompliment dels deures de col·laboració amb el personal funcionari de la Inspecció. 

El personal funcionari de la Inspecció pot, si escau, demanar l'auxili de l'autoritat competent o dels seus agents per al desenvolupament de les seves funcions.

 


Si la meva empresa té domicili social en una província, però el centre de treball es troba en un altre diferent, on hauria d'habilitar el Llibre de Visites?

El cap d'Inspecció de la província corresponent al centre de treball és qui habilitarà el Llibre de Visites.

En el cas d'exhaurir el nombre de fulls d'un llibre, s'ha de presentar l'anterior per obtenir un altre de nou. La pèrdua o destrucció del llibre anterior, s'ha de justificar mitjançant una declaració escrita del/de la representant legal de l'empresa que informi del motiu de no presentació del llibre i amb la prova de què disposi.

Els llibres utilitzats i esgotats s'han de conservar a disposició de la inspecció durant cinc anys, comptats a partir de la data de l'última diligència.

Més informació sobre el Llibre de visites 

 


La meva empresa ha de tenir un Llibre de Visites a cada un dels seus centres de treball?

D'acord amb el que estableix la Resolució d'11 d'abril de 2006, sobre el Llibre de Visites de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, les empreses estan obligades a tenir un llibre de visites a cada centre de treball, amb subjecció al model i requisits que la Resolució estableix. Aquesta obligació afecta també les persones treballadores per compte propi i les administracions públiques.

No obstant això, quan l'empresa compti amb centres de treball amb permanència inferior a 30 dies amb 6 o menys treballadors/ores, no estarà obligada a tenir un llibre de visites per a cadascún, sinó que utilitzarà un de sol per al centre on es trobi domiciliada.

Més informació sobre el Llibre de visites 

 


Quins són els centres o establiments de treball sobre els quals la Inspecció de Treball té competència?

D'acord amb el que disposa l'article 4 de la Llei 42/1997, de 14 de novembre, ordenadora de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, l'actuació de la Inspecció de Treball s'estén a les persones físiques i jurídiques, públiques o privades i a les comunitats de béns, com a subjectes obligats o responsables del compliment de les normes de l'ordre social i s'exerceix en:

 1. Les empreses, els centres de treball i, en general, els llocs en què s'executi la prestació laboral, fins i tot quan estiguin directament regits o gestionats per les administracions públiques (o per entitats de dret públic amb personalitat jurídica pròpia vinculades o dependents).
 2. Els vehicles i els mitjans de transport en general en què es presti el treball.
 3. Els ports, aeroports, vehicles i punts de sortida, escala i destí en relació amb els viatges d'emigració i immigració interior, sens perjudici de l'esmentat al punt 1 com a centres de treball.
 4. Les entitats i empreses col·laboradores en la gestió de la Seguretat Social.
 5. Les entitats públiques o privades que col·laboren amb les diferents administracions públiques en matèria de protecció i promoció social.
 6. Les societats cooperatives quant a la seva constitució i al seu funcionament, així com al compliment de les normes de l'ordre social en relació amb els seus socis i a les societats laborals.

Resten, però, expressament exclosos d'aquesta actuació i es regeixen per normativa específica (sens perjudici de la competència de la Inspecció en matèries que no li afectin):

 • Els centres de treball, establiments, locals i les instal·lacions la vigilància de les quals estigui legalment atribuïda a altres òrgans de les administracions públiques que continuen regint-se per la seva normativa específica.
 • Els centres i establiments militars dependents de l'Administració militar.
 • D'acord amb el que estableix l'article 3 del Reial decret 138/2000, poden donar-se determinades peculiaritats en les actuacions dutes a terme en els locals i les instal·lacions diplomàtiques acollides a l'extraterritorialitat, així com els centres protegits per convenis internacionals. També poden observar-se peculiaritats sobre empreses que exerceixin activitats en centres, bases o establiments militars.

 


Tinc coneixement que, en una empresa situada davant de casa meva els empleats que hi treballen ho fan sense contracte, entre d'altres irregularitats. Puc denunciar aquest fet sense ser jo treballador/a de l'esmentada empresa?

Qualsevol persona que tingui coneixement d'un fet constitutiu d'infracció en matèria laboral, seguretat i salut laboral, Seguretat Social, ocupació, entre d'altres, per part d'una empresa podrà denunciar-la davant de la Inspecció de Treball i Seguretat Social per aquest fet. És a dir, l'autor/a de la denúncia no té per què ser treballador/a de l'empresa, ni persona afectada, per presentar-la.

La Inspecció de Treball  actua sempre d'ofici en el procediment sancionador. L'acció de denunciar l'incompliment de la legislació social és pública. El/la denunciant no pot al·legar la condició d'interessat/ada en la fase d'investigació.

D'acord amb el que estableix l'article de la Llei 30/1992 de règim jurídic de l'Administració de l'Estat i del procediment administratiu comú, el/la denunciant pot tenir condició d'interessat/ada si s'inicia el procediment sancionador en els termes següents:

a) Quan el promou com a titular de drets o interessos legítims individuals o col·lectius; b) Quan, fins i tot, sense promoure el procediment, el/la denunciant té drets que poden resultar afectats per la decisió que s'adopti;
c) Quan els interessos del/de la denunciant poden resultar afectats per la resolució i es personen en el procediment abans que recaigui la resolució definitiva.