Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Departament  > Normativa  > Comerç i Artesania  > Comerç  > Fires
 

Fires


La normativa firal catalana està constituïda per la Llei 8/1994, de 25 de maig, d'activitats firals, i pel Decret 144/1995, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el reglament de la Llei d'activitats firals.

La Llei 8/1994 ha estat modificada pel Decret legislatiu 3/2010, de 5 d'octubre, per a l'adequació de normes amb rang de llei a la Directiva 2006/123/CE, del Parlament i del Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior (DOGC núm. 5729 de 6.10.2010)  i la Llei 10/2011 , de 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa (DOGC núm. 6035 de 30.12.2011).

Els articles 48 a 53 del Decret Legislatiu 3/2010 modifiquen els capítols III, IV i V de la Llei d'activitats firals pel que fa a la intervenció administrativa, el registre, i el règim sancionador de les activitats firals.

L'article 46 de la Llei 10/2011 modifica els apartats 1 i 2 de l'article 9  de la Llei d'activitats firals.

D'acord amb la Disposició addicional primera del Decret Legislatiu 3/2010, de 5 d'octubre, el Reglament que desplega la Llei d'activitats firals manté la seva vigència en tot allò que no s'oposi als seus preceptes.


Data d'actualització: 18.01.2012