Accés al contingut Accés al menú de la secció
 

Descripció del procés d'eleccions sindicals

Les eleccions sindicals són el procés electoral a través del qual s'elegeixen els representants dels treballadors/ores al centre de treball, cada quatre anys.

Els treballadors/ores de l'empresa o centre de treball amb una antiguitat mínima d'un mes poden participar en el sufragi que és lliure, personal, secret i directe per escollir els seus representants. Aquests han de tenir 18 anys complerts i una antiguitat de 6 mesos com a mínim a l'empresa (llevat de les activitats en què, per mobilitat del personal, es pacti en el conveni col·lectiu un termini inferior amb el límit mínim de 3 mesos d'antiguitat).

D'acord amb el dimensionament de la plantilla de l'empresa, s'escolliran delegats/ades de personal o comitè d'empresa, segons l'escalat següent:

Delegats/ades:

 • Fins a 30 treballadors/ores: 1
 • De 31 a 49 treballadors/ores: 3


Comitè d'empresa
:

 • De 50 a 100 treballadors/ores: 5 membres
 • De 101 a 250 treballadors/ores: 9 membres
 • De 251 a 500 treballadors/ores: 13 membres
 • De 501 a 750 treballadors/ores: 17 membres
 • De 751 a 1.000 treballadors/ores: 21 membres
 • De 1.000 en endavant: 2 més per cada 1.000 treballadors/ores o fracció, amb un màxim de 75 representants.


La manera d'iniciar les eleccions sindicals és a través del preavís, que es presenta a l'oficina pública de registre. El preavís és la decisió o acord del sindicat o dels treballadors/ores de convocar i celebrar eleccions en una empresa o en un centre de treball o en diversos centres o en tots els de l'empresa, mitjançant el qual s'exterioritza la decisió de convocar eleccions per al coneixement de l'empresari/ària, de la plantilla i de les altres persones interessades en les eleccions.

La mesa electoral és l'encarregada de vigilar tot el procés electoral, presidir la votació, realitzar l'escrutini, aixecar l'acta corresponent i resoldre qualsevol reclamació que es presenti. Està formada pel president/a, que ha de ser el treballador/ora de més antiguitat a l'empresa, i dos vocals, que han de ser els electors/ores de més i menys edat, respectivament. El més jove actua com a secretari o secretària.

Un cop la mesa electoral ha proclamat els candidats/ates definitivament, els promotors/ores de les eleccions, els presentadors/ores de candidats/ates i els candidats/ates poden efectuar la propaganda electoral fins al dia anterior a la votació.

Feta la votació, el president/a de la mesa o un altre membre d'aquesta, autoritzat pel President/a ha de presentar l'original de l'acta d'escrutini, junt amb les paperetes de vots nuls o impugnats pels interventors/ores, i l'acta de constitució de la mesa electoral, a l'Oficina Pública de Registre d'Eleccions Sindicals en el termini de 3 dies.

Excepte pel que fa a la resolució denegatòria del registre de les actes, totes les altres impugnacions en matèria electoral, s'han de tramitar conforme al procediment arbitral (article 76 de l'Estatut dels treballadors).


Informació addicional

 • Electi@ - Portal de tramitació telemàtica d'eleccions sindicals  

  Presentació de la documentació de les eleccions sindicals per la via telemàtica i la presentació d'actes electorals, d'impugnacions i d'altes i baixes de representants. També hi podeu consultar de forma immediata tota la documentació presentada, així com els resultats de les eleccions sindicals celebrades a cada centre de treball i l'expedició de les corresponents certificacions de resultats necessàries per poder negociar convenis col·lectius.


Data d'actualització: 28.10.2010