Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Àmbits d'actuació  > Telecomunicacions i societat de la informació  > Telecomunicacions  > Tramitació administrativa i Normativa  > Transferències competencials i desplegament normatiu
 

Transferències competencials i desplegament normatiu


Competències transferides

L'Estatut d'autonomia de Catalunya, reformat per la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, estableix, en l'article 140.7, que correspon a la Generalitat. d'acord amb la normativa de l'Estat, la competència executiva en matèria de comunicacions electròniques que en tot cas inclou:

 • La promoció de l'existència d'un conjunt mínim de serveis d'accés universal.
 • La inspecció de les infraestructures comunes de telecomunicacions i l'exercici de la potestat sancionadora corresponent.
 • La resolució de conflictes entre operadors de radiodifusió que comparteixin cobertura múltiplex no superior al territori de Catalunya.
 • La gestió del Registre d'instal·ladors d'infraestructures comunes de telecomunicacions i del Registre de gestors múltiplex d'àmbit no superior al territori de Catalunya.

En aquest context, i gràcies a les tasques desenvolupades en el marc de la Comissió Mixta de Transferències, el 29 de juliol de 2008 la Comissió va acordar el traspàs de funcions i serveis de l'Administració de l'Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria de comunicacions electròniques:

 • Funcions i serveis en l'àmbit del Registre d'instal·ladors de telecomunicacions.
 • Funcions i serveis en l'àmbit de les infraestructures comunes de telecomunicacions.
 • Altres funcions per gestionar en nom de l'Estat mitjançant convenis:
  • Ús de la banda ciutadana CB-27 i els radioaficionats.
  • Usos radioelèctrics.
  • Reclamacions d'usuaris en matèria de comunicacions electròniques.

 • Reial Decret de traspàs  [PDF, 261,31 KB ]
  Reial Decret de traspàs de funcions i serveis de l'Administració de l'Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria de comunicacions electròniques
 • Conveni reclamacions usuaris  [PDF, 4,29 MB ]
  Conveni de col.laboració entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio i la Generalitat de Catalunya relatiu a les reclamacions d'usuaris en matèria de comunicacions electròniques
 • Conveni ús domini radioelèctric  [PDF, 4,37 MB ]
  Conveni de col.laboració entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio i la Generalitat de Catalunya relatiu al ús del domini públic radioelèctric
 • Conveni radioaficionats  [PDF, 6,3 MB ]
  Conveni de col.laboració entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio i la Generalitat de Catalunya relatiu al ús del domini públic radioelèctric per aficionats i de la banda ciutadana CB-27

Desplegament normatiu d'infraestructures

Col·laboració amb altres departaments de la Generalitat en l’exercici de les competències que afecten de manera indirecta el desplegament d’infraestructures de telecomunicacions (desplegament normatiu d'infraestructures) i promoció de la normativa que facilita aquest desplegament.

Es distingeixen tres grans àmbits d’actuació:

Normativa i desplegament normatiu

Llei d'obra pública

La Generalitat de Catalunya té com a objectiu el desplegament de les xarxes de fibra òptica a tot el territori. Per complementar l'acció del sector privat, s’ha planificat el desplegament d’una xarxa troncal, començant per l'estesa de fibra òptica en canalitzacions ja existents en infraestructures viàries i ferroviàries de la seva titularitat.

Les fases posteriors requeririen també la construcció de noves canalitzacions, amb un cost constructiu molt elevat. En canvi, la construcció de la mateixa canalització al mateix temps que l’execució de l’obra pública fa que el seu cost es redueixi dràsticament.

Amb aquest objectiu la Generalitat ha promogut els aspectes següents:

 • La Llei 3/2007 d’obra pública, de 4 de juliol, que determina que qualsevol projecte d’obra pública contingui una anàlisi d’alternatives per incloure-hi infraestructures de telecomunicacions.
 • El Govern de la Generalitat de Catalunya, per iniciativa dels departaments de Governació i Administracions Públiques; Política Territorial i Obres Públiques; Agricultura, Alimentació i Acció Rural; Medi Ambient i Habitatge, i Economia i Finances adopta l’Acord de Govern de mesures per a l’extensió d’infraestructures de telecomunicacions (MEITel). Aquest Acord persegueix tres grans objectius operatius:
  • Crear i mantenir un cens d’infraestructures de telecomunicacions i incorporar-hi la planificació de futures obres públiques susceptibles d’incorporar infraestructures de telecomunicacions.
  • Definir i aprovar les instruccions tècniques necessàries per tal que les unitats promotores d’obres públiques puguin incorporar l’àmbit de telecomunicacions en les seves actuacions.
  • Definir els procediments interdepartamentals que han de fer possible l'aplicació de l'Acord de Govern, amb les particularitats de cada tipologia d'obra pública.

Més enllà de l’obra pública, la Comissió de Seguiment ha volgut fixar també les instruccions tècniques que han de definir les infraestructures de telecomunicacions que s'han de construir en obres d’urbanització i en obres de construcció d’edificis públics, per donar resposta a les necessitats plantejades per diversos ajuntaments, i també per altres departaments de la Generalitat.

Fins al moment, les instruccions tècniques aprovades són les següents:

 • Acord de Govern del Meitel  [PDF, 5,26 MB ]
  Acord de Govern, pel qual s'aproven les mesures per a fomentar l'extensió d'infraestructures de telecomunicacions a Catalunya (10 de juny de 2008)
 • Instrucció tècnica telecomunicacions carreteres  [PDF, 3,93 MB ]
  Instrucció tècnica per a la redacció de l’àmbit de telecomunicacions en projectes de carreteres de la Generalitat de Catalunya, aprovada per Resolució de 23 de febrer de 2009 del conseller de Governació i Administracions Públiques.
 • Instrucció tècnica telecomunicacions infraestructures ferroviàries  [PDF, 4,61 MB ]
  Instrucció tècnica per a la redacció de l’àmbit de telecomunicacions en projectes d’infraestructures ferroviàries de la Generalitat de Catalunya, aprovada per Resolució de 23 de juny de 2009 del conseller de Governació i Administracions Públiques.
 • Instrucció tècnica telecomunicacions camins rurals  [PDF, 4,32 MB ]
  Instrucció tècnica per a la redacció de l’àmbit de telecomunicacions en projectes de camins rurals de la Generalitat de Catalunya, aprovada per Resolució de 23 de febrer de 2009 del conseller de Governació i Administracions Públiques.
 • Instrucció tècnica telecomunicacions canals de reg  [PDF, 4,27 MB ]
  Instrucció tècnica per a la redacció de l’àmbit de telecomunicacions en projectes de canals de reg de la Generalitat de Catalunya, aprovada per Resolució de 23 de febrer de 2009 del conseller de Governació i Administracions Públiques.
 • Recomanació tècnica telecomunicacions noves zones de planejament urbanístic  [PDF, 4,28 MB ]
  Recomanació tècnica per a la redacció de l’àmbit de telecomunicacions en projectes de noves zones de planejament urbanístic, aprovada per Resolució de 28 de maig de 2009 del conseller de Governació i Administracions Públiques.
 • Recomanació tècnica telecomunicacions projectes d'obres en sòl urbà consolidat  [PDF, 4,09 MB ]
  Recomanació tècnica per a la redacció de l’àmbit de telecomunicacions en projectes d'obres de subsòl municipal per desplegar infraestructures soterrades de telecomunicacions urbanes, aprovada per Resolució de 8 d'abril de 2010 del conseller de Governació i Administracions Públiques.
 • Instrucció tècnica radiocomunicacions carreteres  [PDF, 4,77 MB ]
  Instrucció tècnica per a l’elaboració de l’àmbit de telecomunicacions consistent en la reserva d’espais adequats per a equipaments de telecomunicacions i per a emplaçaments de radiocomunicacions en projectes de carreteres de la Generalitat de Catalunya, aprovada per Resolució de 23 juny de 2009 del conseller de Governació i Administracions Públiques.
 • Instrucció tècnica radiocomunicacions infraestructures ferroviàries  [PDF, 4,99 MB ]
  Instrucció tècnica per a la redacció de l’àmbit de telecomunicacions, consistent en la reserva d’espais adequats per a equipaments de telecomunicacions i per a emplaçaments de radiocomunicacions, en projectes d’infraestructures ferroviàries de la Generalitat de Catalunya, aprovada per Resolució de 23 de juny de 2009 del conseller de Governació i Administracions Públiques.
 • Instrucció tècnica radiocomunicacions camins rurals  [PDF, 4,31 MB ]
  Instrucció tècnica per a l’elaboració de l’àmbit de telecomunicacions consistent en la reserva d’espais adequats per a equipaments de telecomunicacions i per a emplaçaments de radiocomunicacions en projectes de camins rurals de la Generalitat de Catalunya, aprovada per Resolució de 23 juny de 2009 del conseller de Governació i Administracions Públiques.
 • Instrucció tècnica radiocomunicacions canals de reg  [PDF, 4,81 MB ]
  Instrucció tècnica per a l’elaboració de l’àmbit de telecomunicacions consistent en la reserva d’espais adequats per a equipaments de telecomunicacions i per a emplaçaments de radiocomunicacions en projectes de canals de reg de la Generalitat de Catalunya, aprovada per Resolució de 23 juny de 2009 del conseller de Governació i Administracions Públiques.
 • Recomanació tècnica radiocomunicacions en noves urbanitzacions  [PDF, 3,82 MB ]
  Recomanació tècnica per a la redacció de l’àmbit de radioecomunicacions en projectes de noves zones de planejament urbanístic per a l'execució de xarxes de radiocomunicacions, aprovada per Resolució de 8 d'abril de 2010 del conseller de Governació i Administracions Públiques.

Llei i reglament d'urbanisme

La Direcció General de Telecomunicacions i Societat de la Informació (DGTSI), d'acord amb la normativa d’urbanisme, ha emès l'informe sectorial de telecomunicacions als plans d’ordenació urbanística municipal i als plans especials d’infraestructures de telecomunicacions / radiocomunicacions. La DGTSI s’encarrega de valorar tècnicament les afectacions que sobre els serveis de telecomunicacions tenen els plans locals, ja siguin plans d’ordenació urbanística municipal (POUM) o plans especials d’infraestructures de radiocomunicació (PEIR), fent un informe favorable o desfavorable que es tramet a l’ajuntament corresponent. L’objectiu d’aquestes valoracions és garantir que el desplegament del Pla el municipi permetrà estendre els serveis de radiocomunicacions. Amb aquest efecte, l’anàlisi de la DGTSI consisteix a diagnosticar que el pla que realitza l’ajuntament és suficientment congruent per garantir el servei.

En aquest àmbit, cal destacar finalment que l’any 2008 la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació, com a organisme responsable en aquell moment dels informes sectorials que, en matèria de telecomunicacions, han de sol·licitar els ajuntaments durant la tramitació dels seus plans urbanístics municipals, va confeccionar una guia que recull els criteris que permeten una anàlisi àgil i eficaç dels plans sobre els quals ha d'informar, per posar-los a disposició pública, especialment destinats als mateixos ajuntaments i també als diferents agents redactors d'aquests plans per tal que en tinguin coneixement i els puguin fer servir de referència. Actualment aquestes funcions corresponen a la Direcció General de Telecomunicacions i Societat de la Informació.

Edificis de la Generalitat de Catalunya

Qualsevol edifici de nova construcció, promogut per la Generalitat de Catalunya, ja sigui per al seu ús propi o per a la prestació de serveis públics, incorpora les infraestructures de telecomunicacions internes necessàries per tal de gaudir dels serveis de comunicacions electròniques que la seva activitat requerirà.

El Govern, en sessió del 25 de maig del 2010, va adoptar l’Acord pel qual s’aprovaren les mesures per incorporar infraestructures de telecomunicacions en els edificis de la Generalitat de Catalunya.

En virtut d’aquest Acord de Govern, es troben en procés de definició un recull d’instruccions tècniques que han de permetre homogeneïtzar les infraestructures de telecomunicacions internes a considerar en cadascuna de les tipologies d’edificació que promou la Generalitat per al seu propi ús. L’aplicació d’aquestes instruccions tècniques garantirà que les infraestructures que en resultin seran les necessàries i suficients perquè l’equipament pugui gaudir dels serveis de comunicacions electròniques més avançats, ara i en el futur.

Addicionalment, les instruccions tècniques han d’incloure la possibilitat que qualsevol edifici de nova construcció per a ús de la Generalitat, o amb rehabilitació integral, pugui incorporar una reserva d’espai per a la ubicació d’un node de la xarxa corporativa de fibra òptica de la Generalitat de Catalunya. Així, a més de garantir una òptima prestació de serveis de comunicacions electròniques a cada equipament en concret,  es possibilita que cadascun d’ells formi part de la xarxa i, des d’aquest, es puguin millorar els serveis oferts a d’altres equipaments propers.

Les instruccions tècniques a què es refereix l’Acord de Govern seran publicades aquí en el moment en que s’aprovin de manera definitiva per la Comissió de Seguiment de l’Acord i pel conseller de Governació i Administracions Públiques.Data d'actualització: 28.01.2013